Accessibilitat

En compliment dels principis d'accessibilitat i disseny universal que estableix el Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport treballa per garantir que tots els ciutadans -amb especial atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat i a la gent gran- que es relacionin amb el Departament a través dels seus portals puguin accedir a la informació i els serveis electrònics en igualtat de condicions, amb independència de les seves circumstàncies personals, mitjans o coneixements.

Aquest web ha estat desenvolupat segons la norma UNE 139803:2004 i s'ajusta a les pautes definides pel grup de treball permanent Web Accessibility Initiative (WAI) del Consorci per a la World Wide Web (W3C) per al seu nivell Doble-A. Actualment, aquest nivell Doble-A es compleix en la gran majoria de les pàgines.

Última revisió d'accessibilitat: Març de 2014.

En tot cas, podeu presentar qualsevol consulta o suggeriment en relació amb l'accessibilitat d'aquest lloc web a través del correu electrònic accesibilidad@educacion.es