Avís legal

Condicions generals d'ús del portal

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport us informa que l'accés i l'ús del lloc web www.educacion.gob.es (d'ara endavant, "el portal") i tots els subdominis i directoris inclosos, així com els serveis i continguts que s'hi puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís legal, sense que calgui acceptar unes condicions generals addicionals per accedir a aquests serveis o continguts.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís legal no són de la vostra conformitat, preguem no feu ús del portal, ja que qualsevol ús que en feu o que feu dels serveis i continguts inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text. Les condicions i termes que es recullen en aquest Avís poden variar, per això us convidem que reviseu aquests termes quan torneu a visitar el portal.

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport es reserva el dret, en qualsevol moment i sense notificació prèvia als usuaris, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, la configuració, les especificacions tècniques i els serveis del portal, així com a realitzar-hi canvis per tal d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar continguts del portal o del seu disseny. Els continguts i serveis que ofereix el portal s'actualitzen periòdicament. A causa que l'actualització de la informació no és immediata, us suggerim que sempre comproveu la vigència i l'exactitud de la informació, els serveis i els continguts recollits al portal.

La informació obtinguda a través del portal, així com de les respostes a les qüestions plantejades als formularis de contacte, compleix una funció d'informació general i atenció al ciutadà en els termes establerts a l'article 4 del Reial Decret 208/1996, del 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà, per la qual cosa en cap cas no se'n podrà derivar cap efecte jurídic vinculant.

1. Drets de propietat intel•lectual i de propietat industrial

Tant el disseny del portal i els seus codis font, com els logos, les marques, i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o a entitats col•laboradores, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel•lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel•lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts al servidor del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

S'autoritza la reproducció total o parcial dels textos proporcionats pel portal, sempre que es se'n mantingui la integritat i que se citi expressament el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport com a font de la informació. Per a la resta de continguts la llicència d'ús es limita a la baixada per part de l'usuari i a l'ús privat, sempre que aquests continguts romanguin íntegres, i queda totalment prohibit fer-ne ús, reproduir-los, distribuir-los, comunicar-los públicament, transformar-los o qualsevol altra activitat similar o anàloga, tret d'autorització expressa del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport declara el seu respecte als drets de propietat intel•lectual i industrial de tercers; per això, si considereu que aquest portal pot estar violant els vostres drets, preguem us poseu en contacte amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

2. Privacitat

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport és l'entitat responsable del fitxer de dades generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris del portal.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquest efecte, adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport manté els nivells de protecció de les dades personals conforme al Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades facilitades pels usuaris.

La recollida i el tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol•licitats en cada moment per l'usuari i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris.

L'usuari podrà exercitar a tota hora els drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició, sol•licitant-ho per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció. Les sol•licituds s'hauran d'enviar a la Sotsdirecció General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions a l'adreça C/ Vitruvio, 4, 28071 Madrid (Espanya).

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport es reserva la facultat de modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport anunciarà els canvis esmentats, indicarà clarament i amb l'antelació deguda les modificacions efectuades, i sol•licitarà, si escau, l'acceptació d'aquests canvis.

3. Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que formen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir durant la visita al portal o de l'ús dels serveis que s'hi puguin ofertar, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i l'usuari acorden sotmetre's als Jutges i Tribunals de domicili de l'usuari, sempre que estigui situat en territori espanyol, i després de les reclamacions civils o administratives que de conformitat amb allò que disposa la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, resultin procedents.

4. Enllaços o hiperenllaços

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport us facilita l'accés a altres pàgines web que considerem que poden ser del vostre interès. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament proporcionar-vos la recerca dels recursos que us puguin interessar a través d'Internet. No obstant això, aquestes pàgines no li pertanyen ni tampoc en fa una revisió dels continguts i, per això, no pot fer-se'n responsable del contingut ni del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que se'n puguin derivar de l'accés o de l'ús. L'usuari assumeix sota la seva responsabilitat exclusiva les conseqüències, els danys o les accions que es poguessin derivar de l'accés al lloc web de l'enllaç.

Els usuaris que es proposin establir un hiperenllaç entre el seu lloc web i el del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport hauran de tenir en compte el que ve a continuació:

  • L'establiment de l'hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i el propietari del lloc web on s'estableixi, ni l'acceptació o aprovació per part del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha autoritzat expressament l'hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de cap manera els serveis oferts o posats a disposició al lloc web des del qual s'estableix l'hiperenllaç.
  • El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, l'exactitud, la fiabilitat, la correcció o la moralitat de continguts o els serveis que l'establiment de l'hiperenllaç pugui oferir. L'usuari assumeix sota la seva responsabilitat exclusiva les conseqüències, els danys o les accions que es poguessin derivar de l'accés al lloc web de l'hiperenllaç.

El lloc web on s'estableixi l'hiperenllaç no podrà contenir la marca, la denominació, el logotip, l'eslògan o altres signes distintius pertanyents al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, excepte aquells signes que formin part de l'hiperenllaç mateix.
El lloc web on s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il•lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o que atemptin contra l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

5. Marcs

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport prohibeix expressament la realització de framings o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, la configuració original o els continguts del seu portal.

6. Estadístiques d'ús

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport informa de la utilització de l'eina Google Analytics en aquest portal a efectes exclusivament estadístics.