Ud está aquí:
  1. Inicio
Cerrar

Aviso legal

Avís legal

Condicions generals d'ús del portalSalto de línea Salto de línea El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport us informa que l'accés i l'ús del lloc web www.educacion.gob.es (d'ara endavant, "el portal") i tots els subdominis i directoris inclosos, així com els serveis i continguts que s'hi puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís legal, sense que calgui acceptar unes condicions generals addicionals per accedir a aquests serveis o continguts.Salto de línea Salto de línea Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís legal no són de la vostra conformitat, preguem no feu ús del portal, ja que qualsevol ús que en feu o que feu dels serveis i continguts inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text. Les condicions i termes que es recullen en aquest Avís poden variar, per això us convidem que reviseu aquests termes quan torneu a visitar el portal.Salto de línea Salto de línea El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport es reserva el dret, en qualsevol moment i sense notificació prèvia als usuaris, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, la configuració, les especificacions tècniques i els serveis del portal, així com a realitzar-hi canvis per tal d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar continguts del portal o del seu disseny. Els continguts i serveis que ofereix el portal s'actualitzen periòdicament. A causa que l'actualització de la informació no és immediata, us suggerim que sempre comproveu la vigència i l'exactitud de la informació, els serveis i els continguts recollits al portal.Salto de línea Salto de línea La informació obtinguda a través del portal, així com de les respostes a les qüestions plantejades als formularis de contacte, compleix una funció d'informació general i atenció al ciutadà en els termes establerts a l'article 4 del Reial Decret 208/1996, del 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà, per la qual cosa en cap cas no se'n podrà derivar cap efecte jurídic vinculant.Salto de línea Salto de línea 1. Drets de propietat intel•lectual i de propietat industrialSalto de línea Salto de línea Tant el disseny del portal i els seus codis font, com els logos, les marques, i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o a entitats col•laboradores, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel•lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel•lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts al servidor del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.Salto de línea Salto de línea S'autoritza la reproducció total o parcial dels textos proporcionats pel portal, sempre que es se'n mantingui la integritat i que se citi expressament el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport com a font de la informació. Per a la resta de continguts la llicència d'ús es limita a la baixada per part de l'usuari i a l'ús privat, sempre que aquests continguts romanguin íntegres, i queda totalment prohibit fer-ne ús, reproduir-los, distribuir-los, comunicar-los públicament, transformar-los o qualsevol altra activitat similar o anàloga, tret d'autorització expressa del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.Salto de línea Salto de línea El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport declara el seu respecte als drets de propietat intel•lectual i industrial de tercers; per això, si considereu que aquest portal pot estar violant els vostres drets, preguem us poseu en contacte amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.Salto de línea Salto de línea 2. PrivacitatSalto de línea Salto de línea El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport és l'entitat responsable del fitxer de dades generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris del portal.Salto de línea Salto de línea D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquest efecte, adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.Salto de línea Salto de línea El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport manté els nivells de protecció de les dades personals conforme al Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades facilitades pels usuaris.Salto de línea Salto de línea La recollida i el tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol•licitats en cada moment per l'usuari i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris.Salto de línea Salto de línea L'usuari podrà exercitar a tota hora els drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició, sol•licitant-ho per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció. Les sol•licituds s'hauran d'enviar a la Sotsdirecció General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions a l'adreça C/ Vitruvio, 4, 28071 Madrid (Espanya).Salto de línea Salto de línea El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport es reserva la facultat de modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport anunciarà els canvis esmentats, indicarà clarament i amb l'antelació deguda les modificacions efectuades, i sol•licitarà, si escau, l'acceptació d'aquests canvis.Salto de línea Salto de línea 3. Llei aplicable i jurisdiccióSalto de línea Salto de línea La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que formen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del portal, serà la llei espanyola.Salto de línea Salto de línea Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir durant la visita al portal o de l'ús dels serveis que s'hi puguin ofertar, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i l'usuari acorden sotmetre's als Jutges i Tribunals de domicili de l'usuari, sempre que estigui situat en territori espanyol, i després de les reclamacions civils o administratives que de conformitat amb allò que disposa la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, resultin procedents.Salto de línea Salto de línea 4. Enllaços o hiperenllaçosSalto de línea Salto de línea El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport us facilita l'accés a altres pàgines web que considerem que poden ser del vostre interès. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament proporcionar-vos la recerca dels recursos que us puguin interessar a través d'Internet. No obstant això, aquestes pàgines no li pertanyen ni tampoc en fa una revisió dels continguts i, per això, no pot fer-se'n responsable del contingut ni del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que se'n puguin derivar de l'accés o de l'ús. L'usuari assumeix sota la seva responsabilitat exclusiva les conseqüències, els danys o les accions que es poguessin derivar de l'accés al lloc web de l'enllaç.Salto de línea Salto de línea Els usuaris que es proposin establir un hiperenllaç entre el seu lloc web i el del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport hauran de tenir en compte el que ve a continuació:

  • L'establiment de l'hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i el propietari del lloc web on s'estableixi, ni l'acceptació o aprovació per part del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha autoritzat expressament l'hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de cap manera els serveis oferts o posats a disposició al lloc web des del qual s'estableix l'hiperenllaç.
  • El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, l'exactitud, la fiabilitat, la correcció o la moralitat de continguts o els serveis que l'establiment de l'hiperenllaç pugui oferir. L'usuari assumeix sota la seva responsabilitat exclusiva les conseqüències, els danys o les accions que es poguessin derivar de l'accés al lloc web de l'hiperenllaç.

El lloc web on s'estableixi l'hiperenllaç no podrà contenir la marca, la denominació, el logotip, l'eslògan o altres signes distintius pertanyents al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, excepte aquells signes que formin part de l'hiperenllaç mateix.Salto de línea El lloc web on s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il•lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o que atemptin contra l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.Salto de línea Salto de línea 5. MarcsSalto de línea Salto de línea El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport prohibeix expressament la realització de framings o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, la configuració original o els continguts del seu portal.Salto de línea Salto de línea 6. Estadístiques d'úsSalto de línea Salto de línea El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport informa de la utilització de l'eina Google Analytics en aquest portal a efectes exclusivament estadístics.

Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar