Ud está aquí:
  1. Inicio
Cerrar

Aviso legal

Aviso legal

Condicións xerais de uso do portalSalto de línea Salto de línea O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte infórmalle de que o acceso e uso da páxina web www.educacion.gob.es (en diante, "o portal") e todos os subdominios e directorios incluídos baixo esta, así como os servizos ou contidos que a través del se poidan obter, están suxeitos aos termos que se detallan neste Aviso Legal, sen prexuízo de que o acceso a algún dos devanditos servizos ou contidos puideran precisar da aceptación dunhas Condicións Xerais adicionais.Salto de línea Salto de línea Por iso, se as consideracións detalladas neste Aviso Legal non son da súa conformidade, rogamos que non faga uso do portal, xa que calquera uso deste ou dos servizos e contidos nel incluídos implicará a aceptación dos termos legais recollidos neste texto. As condicións e termos que se recollen no presente Aviso poden variar, polo que o invitamos a que revise estes termos cando visite de novo o portal.Salto de línea Salto de línea O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte resérvase o dereito, en calquera momento e sen notificación previa aos usuarios, a modificar, ampliar ou suspender temporalmente a presentación, configuración, especificacións técnicas e servizos do portal, así como a realizar cambios co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos do portal ou do seu deseño. Os contidos e servizos que ofrece o portal actualízanse periodicamente. Debido a que a actualización da información non é inmediata, suxerímoslle que comprobe sempre a vixencia e exactitude da información, dos servizos e contidos recollidos no portal.Salto de línea Salto de línea A información obtida a través do portal, así como das respostas ás cuestións propostas nos seus formularios de contacto, cumpre unha función de información xeral e de atención ao cidadán nos termos establecidos no artigo 4 do Real decreto 208/1996, do 9 de febreiro, polo que se regulan os servizos de información administrativa e atención ao cidadán e en ningún caso poderá derivarse ningún efecto xurídico vinculante.Salto de línea Salto de línea 1.Dereitos de propiedade intelectual e de propiedade industrialSalto de línea Salto de línea Tanto o deseño do portal e os seus códigos fonte, coma os logos, marcas, e demais signos distintivos que aparecen neste, pertencen ao Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ou entidades colaboradoras e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial. Igualmente están protexidos, polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial, as imaxes e outros elementos gráficos contidos no servidor do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.Salto de línea Salto de línea Autorízase a reprodución total ou parcial dos textos proporcionados polo portal, sempre que se manteña a súa integridade e que se cite expresamente o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte como fonte da información. Para o resto de contidos, a licenza de uso limítase á descarga por parte do usuario do devandito contido e o uso privado deste, sempre que os citados contidos permanezan íntegros, quedando o seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade semellante ou análoga, totalmente prohibidos agás que o autorice expresamente o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.Salto de línea Salto de línea O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte declara o seu respecto aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros; por iso, se considera que este portal puidese estar a violar os seus dereitos, rogamos que se poña en contacto co Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.Salto de línea Salto de línea 2.PrivacidadeSalto de línea Salto de línea O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte é a entidade responsable do ficheiro de datos que se xera coa información de carácter persoal subministrada polos usuarios do portal.Salto de línea Salto de línea De acordo coa Lei orgánica 15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte comprométese a cumprir a súa obriga de segredo con respecto aos datos de carácter persoal e ao deber de tratalos con confidencialidade. Para estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.Salto de línea Salto de línea O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte mantén os niveis de protección dos datos persoais conforme ao Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos facilitados polos usuarios.Salto de línea Salto de línea A recollida e o tratamento automatizado dos datos persoais ten como finalidade a xestión, prestación, ampliación e mellora dos servizos solicitados en cada momento polo usuario e o seguimento de consultas formuladas polos usuarios.Salto de línea Salto de línea O usuario poderá exercitar en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, solicitándoo por calquera medio que deixe constancia do seu envío e da súa recepción. As solicitudes deberán dirixirse á Subdirección Xeral de Tecnoloxías da Información e Comunicacións no enderezo rúa Vitruvio, 4, 28071 MADRID (España).Salto de línea Salto de línea O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte resérvase a facultade de modificar a presente Política de privacidade para adaptala ás novidades lexislativas, xurisprudenciais ou de interpretación da Axencia Española de Protección de Datos. Neste caso, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte anunciará os devanditos cambios, indicando claramente e coa debida antelación as modificacións efectuadas, e solicitando, en caso de que sexa necesario, a súa aceptación dos devanditos cambios.Salto de línea Salto de línea 3.Lei aplicable e xurisdiciónSalto de línea Salto de línea A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este Aviso Legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos do presente portal, será a lei española.Salto de línea Salto de línea Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir ao visitar o portal ou do uso dos servizos que nel se poidan ofertar, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e o usuario acordan someterse aos xuíces e tribunais do domicilio do usuario, sempre que estea situado en territorio español, e tras as reclamacións civís ou administrativas que de conformidade co disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, resulten procedentes.Salto de línea Salto de línea 4. Ligazóns ou hiperligazóns.Salto de línea Salto de línea O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte facilítalle o acceso a outras páxinas webs que consideramos poden ser do seu interese. O obxectivo das devanditas ligazóns é unicamente proporcionarlle a busca dos recursos que lle poidan interesar a través de internet. Non obstante, as devanditas páxinas non lle pertencen, nin fai unha revisión dos seus contidos e, por iso, non pode facerse responsable destes, do funcionamento da páxina ligada ou dos posibles danos que poidan derivarse do seu uso ou acceso. O usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso á páxina web da ligazón.Salto de línea Salto de línea Os usuarios que se propoñan establecer unha hiperligazón entre a súa páxina web e a do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte deberán ter en conta o seguinte:

O establecemento da hiperligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e o propietario da páxina web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte dos seus contidos ou servizos. Polo tanto, non se declarará nin se dará a entender que o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte autorizou expresamente a hiperligazón nin que supervisou ou asumiu de calquera forma os servizos ofrecidos ou postos a disposición na páxina web dende a que se establece a hiperligazón.

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte non se responsabiliza en modo ningún nin garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade de contidos ou servizos que o establecemento da hiperligazón poida ofrecer. O usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso á páxina web da hiperligazón.

A páxina web na que se estableza a hiperligazón non poderá conter ningunha marca, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, agás aqueles signos que formen parte da mesma hiperligazón.

A páxina web na que se estableza a hiperligazón non amosará información con contidos que sexan ilícitos, discriminatorios, contrarios aos principios éticos comunmente aceptados ou atenten contra a orde pública, así como tampouco amosará contidos contrarios a calquera dereito de terceiros.

Salto de línea 5. MarcosSalto de línea Salto de línea O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte prohibe expresamente a realización de "framings" ou a utilización por parte de terceiros de calquera outro mecanismo que altere o deseño, a configuración orixinal ou os contidos do seu portal.Salto de línea Salto de línea 6. Estatísticas de usoSalto de línea Salto de línea O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte informa da utilización da ferramenta Google Analytics neste portal para efectos exclusivamente estatísticos.

Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar